Geneza i efekty Kampanii Społecznej Rodzic Ubezpiecza

NOWOCZESNE 
i SPRAWDZONE Rozwiązania,
INDYWIDUALNY zakup NNW Online

Korzyści odnosi każda ze stron:

 • Szkoły, żłobki i przedszkola oraz Rady Rodziców pozbywają się kłopotliwego wybierania co rok ubezpieczenia i decydowania za innych rodziców, zbierania składki, potwierdzania dokumentacji roszczeniowej itd...
 • Rodzice i dzieci otrzymują znacznie lepsze ubezpieczenia, a co najważniejsze mają swobodny wybór spośród wielu wariantów i dostęp do bardzo wysokich sum ubezpieczenia (a nawet możliwość zawierania ubezpieczeń w dwu lub więcej zakładach ubezpieczeń jednocześnie).

Kilka faktów i Diagnoza:

 • Od ponad 60 lat jedyne powszechnie dostępne dla dzieci i młodzieży ubezpieczenia NNW kupowane były w żłobkach, przedszkolach, w szkołach i na uczelniach. 
 • Co roku korzysta z nich około 5 milionów dzieci i młodzieży. 
 • Jedna i zwykle identyczna składka dla wszystkich podopiecznych danej placówki oświatowej nie gwarantuje ochrony dobrej i dopasowanej do bardzo zróżnicowanych oczekiwań i możliwości finansowych rodziców.
 • Ubezpieczenie NNW dzieci nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym
 • Placówki oświatowe nie mają żadnego prawnego obowiązku, aby zawierać to ubezpieczenie.
 • Rady Rodziców nie posiadają osobowości prawnej i nie mają prawa zawierać tego ubezpieczenia.
 • Placówki zgodnie z nową ustawą ubezpieczeniową nie mogą przyjmować korzyści finansowych i majątkowych związanych z zawarciem ubezpieczenia NNW.
 • Rodzice od dawna oczekują możliwości zróżnicowania wysokości ochrony i składki ubezpieczeniowej (oznacza to, że są skłonni zapłacić znacznie wyższą składkę niż dotychczas, ale za znacznie lepsze ubezpieczenie).Uwaga na PUŁAPKĘ!
Czasami zdarza się, że po ogłoszeniu oficjalnego komunikatu o zaniechaniu ubezpieczania dzieci w zakresie NNW przez placówkę, rodzice danej klasy spotykają się, aby zastanowić się co w tej sytuacji zrobić. W czasie dyskusji może pojawić się "pomysł" samodzielnego poszukania grupowej oferty dla "naszej klasy" przez jednego z rodziców.
"PUŁAPKA" polega na tym, że wracamy do punktu wyjścia i do pytania o umocowanie PRAWNE tego rodzica:

 • do zawarcia ubezpieczenia na rzecz osób trzecich (dzieci), 
 • do dysponowania ich danymi osobowymi (jeśli będzie to ubezpieczenie imienne), 
 • do zbierania składki (jest to czynność zarezerwowana wyłącznie dla agentów, brokerów i zakładów ubezpieczeń),
 • do obowiązku przekazania przed zawarciem ubezpieczenia każdemu z rodziców Ogólnych Warunków Ubezpieczenia... 
Poza tym, tzw.  "znalezione" ubezpieczenie prawdopodobnie wcale nie będzie lepsze od ubezpieczeń zawieranych przez rodziców indywidualnie online, ale "zmusi" tym razem tę klasę do wyboru takiej samej składki (zazwyczaj niskiej) dla wszystkich dzieci w tej klasie.
Może się także niestety zdarzyć, że "rodzic organizujący" takie ubezpieczenie grupowe NNW otrzyma od agenta ubezpieczeniowego tzw. "gratyfikację" polegającą na tym, że ubezpieczając np. 24-osobową klasę... za swoje dziecko nie zapłaci składki... Przypomnijmy, że zgodnie z art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej jest to niezgodne z prawem (nawet jeśli rdzice tej klasy zgodzą się na to w czasie dyskusji i rozmów...).


WAŻNE - istotne zmiany z ostatnich lat w regulacjach i interpretacjach prawnych:

 • W czerwcu 2017r. Rzecznik Finansowy opublikował 130 stronicowy krytyczny Raport w sprawie ubezpieczeń NNW.
 • W lipcu 2017r. Komisja Nadzoru Finansowego (w nawiązaniu do Raportu Rzecznika Finansowego) zażądała od wszystkich zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenie NNW w oświadczenia, czy ich ubezpieczenia i procedury składania ofert są zgodne z zaleceniami Rzecznika Finansowego. W lipcu 2017 pozytywnej odpowiedzi udzieliły zaledwie dwa towarzystwa...
 • Dnia 1 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu na listę ostrzeżeń publicznych. Podmiotem, który znalazł się na indeksie jest Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Czy podobne wpisy będą wkrótce dotyczyć także Rad Rodziców, które (nie mając osobowości prawnej i żadnego tytułu do ograniczania swobody wyboru ubezpieczenia dla innych rodziców) podejmują się wyboru ofert ubezpieczeń NNW i niestety często jeszcze (niezgodnie z prawem) przyjmują od zakładów ubezpieczeń lub pośredników ubezpieczeń tzw. darowizny, bony lub inne fundusze w powiązaniu z wyborem ich oferty? 
 • Wprowadzone od 25 maja 2018 roku regulacje RODO dodatkowo komplikują i utrudniają ewentualne zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej w placówce, ponieważ każdy rodzic niepełnoletniego dziecka musi złożyć osobiście dodatkową zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka i finansowanie składki.
 • Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7.08.2018 r. na interpelację poselską w sprawie szkolnych NNW mówi wyraźnie: "[...] przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW [...]"

Podstawy prawne zmian:

Już od roku szkolnego 2015/2016 następowały poważne zmiany prawne zmierzające do uporządkowania problemu  tzw. szkolnych ubezpieczeń NNW. 

Film pokazuje główne problemy, ale proponuje także konkretne rozwiązanie

Zmiany mogą przynieść wiele korzyści każdej ze stron - Rodzicom, Dyrekcjom placówek a także ich Pracownikom.

Dzieci otrzymują lepsze ubezpieczenia.

Film powstał już w roku 2016...